HZ. MEHDİ (AS), “ESSELÂMU ALEYKE YÂ BAKİYYETELLAH” ŞEKLİNDE SELAMLANACAKTIR

Kâfî eserinden:

Birisi Ebû Abdullah [Cafer Sâdık aleyhisselâm]’a, el-Kâim [Mehdi’nin] İmratu’l-muminîn (Müminlerin nüfuzu) adıyla selamlanıp selamlanmayacağını sordu.

Buyurdu ki:

“Hayır! Bu Allah’ın emirü’l-müminîn’e verdiği öyle bir isimdir ki ondan önce ve sonra başka hiç kimse bu isimle adlandırılmamıştır.”

“Allah’a feda olayım, peki onu[Mehdi’yi] nasıl selamlayacağız?” dedim.

“Esselâmu aleyke yâ Bakiyyetellah (Selam olsun sana ey Allah’ın bakiyesi) şeklinde” dedi.

Kitâbü’l-Gaybe’ye alınan bir hadiste el-Kâim [Mehdi’nin] şöyle buyuracağı nakledilir: “Ben yeryüzündeki Bakiyyetullah’ım. (Ben Allah’ın yeryüzündeki bakiyesiyim.)”

Diğer bir haberde [Mehdi’nin] zuhur ettiği zaman, “Ben Allah’ın bakiyesi ve hüccetiyim.” diyeceği rivayet edilmiştir. Böylece onu[Mehdi’yi] ancak “Selam olsun sana ey Allah’ın yeryüzündeki bakiyesi (Bakiyyetullah)”  şeklinde selamlayacaklar.

Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.24, s.211–212.